Zápis do mš - dokumenty k zápisu najdete v oddíle Pro rodiče - dokumenty k zápisu

Datum vydání rozhodnutí: 12.5.2021

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE k předškolnímu vzdělávání

 

MŠ Jakartovice - příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává ředitelka školy Bc.Alena Řehulková , rozhodla podle ustanovení §34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se  zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí k předškolnímu vzdělávání, ke dni  1. 9. 2021 na základě podaných žádostí o přijetí.

Žádosti podané v řádném termínu prostřednictvím zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Jakartovice - příspěvková organizace,   od 1. 9. 2021, se vyhovuje v plném rozsahu, se v souladu s § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odůvodnění neuvádí.

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2022

Registrační číslo dítěte:

1

2

3

4

Vystaveno dne 12.5.2021

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 

Ředitelka Mateřské školy Jakartovice - příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem obce Jakartovice a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

 

Termín pro podání žádosti: 3. - 7. 5. 2021

 

Způsob podání žádosti:

  • do datové schránky školy: zi7kr78
  • e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  • poštou
  • do schránky na oplocení mateřské školy (v obálce)

 

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na formulář Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.

K žádosti bude dále potřeba doložit kopii rodného listu dítěte.

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou dostupné na internetových stránkách školy (www.skolka-jakartovice.cz) . V případě, že nemáte možnostsi žádost o přijetí vytisknout, je možné si formulář, po telefonické domluvě, vyzvednout v mateřské škole.

Je nezbytné, aby na žádostech byl podpis zákonného zástupce dítěte a telefon

(na který vám budu oznamovat registrační čísla).

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole po dobu 15 dnů od 12. 5. 2021 do 26. 5. 2021. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ bude zasláno poštou.

 

O osobních schůzkách se zákonnými zástupci přijatých dětí vás budu dle možností včas informovat (na webových stránkách  a emailem).

 

Bc.Alena Řehulková, ředitelka mateřské školy