ŠVP  - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CESTA ZA POZNÁNÍM

Motto:  ,,Řekni mi a zapomenu,ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím......."

 KONCEPCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

ZÁKLADNÍ  VIZE  MATEŘSKÉ ŠKOLY

Snahou celého pedagogického kolektivu by mělo být vytváření příjemného tvořivého klima ve třídách mateřské školy, vychovávat v dětech osobnost čestnou, s dobrým vztahem ke svým kamarádům i dospělým lidem.

Motivovat děti k plnění jednotlivých činností zajímavými náměty, dále připravovat takové  aktivity, které by rozvíjely u dětí všechny stránky jejich osobnosti a zároveň podněcovaly duševní i  tělesnou pohodu dětí

HLAVNÍ CÍLE  MATEŘSKÉ ŠKOLY

Cíle mateřské školy vycházejí jednak z  podmínek školy, tak, jak to odpovídá novým poznatkům z oblasti předškolního vzdělávání a hlavně z potřeb dětí a jejich rodičů a dále i z materiálů nového pojetí předškolní výchovy, které jsou současně podkladem RP pro předškolní vzdělávání.

 

Vzdělávací cíle :

1     vycházet s filozofie mateřské školy „ Zdravá škola “

2     vycházet z myšlenky: „začít raději od toho, co dítě umí, než od toho, co neumí“

3     být aktivní, dosáhnout u dětí co nejvyššího stupně kompetencí, které budou děti schopné uplatňovat v budoucím životě

4     celý vzdělávací program orientovat tak, aby se děti učily prožívat a chápat svět kolem sebe, měly chuť poznávat, tvořit, přemýšlet

5   prevence sociálně patologických jevů

6   logopedická náprava řeči

7   připravenost na vstup do Základní školy

 

 

 

KATEGORIE KONCEPCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Kvalitní vzdělávání :
 

Mateřská škola  by měla poskytnout dětem kvalitní předškolní vzdělávání, podle vytvořeného a aktualizovaného školního vzdělávacího programu, naučit děti získané vědomosti a dovednosti aplikovat  v životě ( ve školce, v rodině a v jiných prostředích… ). Tyto využívat nejen v současném, ale i v budoucím životě.

Využívat aktivních metod předškolního učení při rozvíjení jednotlivých klíčových kompetencí ( k učení, k řešení problémů, komunikativní,sociální, občanské)
Promýšlet detailně třídní vzdělávací programy s ohledem na  momentální možnosti a schopnosti dětí.
Ve větší míře spolupracovat PPP, SPC - konzultace pro vytváření vhodných podmínek pro děti s vadou řeči, specifickými poruchami učení, pro děti se zhoršenou adaptabilitou,  hyperaktivitou –což bude vyžadovat také rozsáhlejší spolupráci  s  rodiči a zákonnými zástupci dětí!
Vytvářet pro  děti i nadále příznivé, bezpečné sociální klima, ve kterém se dobře pracuje.

Zvýšenou péči věnovat dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí - promyšlenost při kontaktu a konzultacích s rodiči a zákonnými zástupci dětí, volba specifických a účinných metod práce. Respektovat potřeby jedince.

 

Rozvoj osobnosti každého dítěte :

Mateřská  škola se snaží a bude dále snažit rozvíjet osobnost dítěte, připravit jej na to,
aby se projevovalo jako svébytná, samostatná bytost.

Nabídnout dětem a jejich rodičům činnosti výtvarné, taneční, sportovní, zdravé „foukání“ na  flétnu, kurz  plavání, angličtiny (podle možností ).
Zaměříme se na : kvalitní komunikaci, kooperaci  ve výchovně vzdělávací činnosti, sebehodnocení a hodnocení druhých, upřednostňování pozitivního hodnocení.

Podle možností provádět řízené činnosti převážně ve skupinách a individuálně, cíle  diferencovat z hlediska náročnosti, délky trvání a s ohledem na rozdílné schopnosti a učební předpoklady dětí ( děti s OŠD, se speciálními vzdělávacími potřebami a děti mimořádně nadané ).

 

Projekt „Zdravá škola „:
Škola chce podporovat zdravý životní styl, zařazovat hodně pohybových aktivit, děti otužovat, zvykat je na vodu ,  přibližovat význam zdravé stravy.

Dodržování a respektování psychohygieny s větším důrazem na přístupy, metody a formy práce adekvátní přirozeným potřebám dětí předškolního věku ( spontánní hra, spontánní pohyb, prožitkové učení, dodržování řádu a uspořádání života a dne v mateřské škole pro uspokojování psychických potřeb dětí, ale i zaměstnanců MŠ.) Důraz bude stále kladen na osobní příklad učitelky, jako představitelky podpory zdraví. Podporovat pravidelnost v ústní hygieně (čištění zoubků).

 

Spolupráce se zákonnými zástupci,  odborníky a se Zřizovatelem:

Úkolem bude i nadále  intenzivněji rozvíjet  spolupráci v zavedených oblastech, organizovat různé formy schůzek s rodiči – besedy s psychology a pediatry na téma, které bude aktuální nejen pro pedagogy, ale zejména pro rodiče.

Nabídnout společné aktivity rodičů s dětmi, jako například vánoční a velikonoční společné tvoření (tzv.“dílny“), odpolední hraní s tatínky, opékání na zahradě, pouštění draků, karneval a pokračovat v tradičních zavedených akcích – Pálení čarodějnic, Velikonoční zajíček, Den dětí
Zefektivnit elektronické propojení s veřejností – rekonstrukce webových stránek s animací a nástěnkou pro aktuální informace (podle možností).
Zapojit  rodiče vhodnou motivací do projektů školy, eliminovat přetrvávající nezájem určité skupiny rodičů o práci školy, ale i o práci a výsledky v ní u svého dítěte.
Využívat nabízené pomoci brigádnické, či  pomoci při drobných opravách  apod.
Dostatečně rodiče informovat o pojetí předškolního vzdělávání – třídní schůzky, besedy s psychologem.

Zařadit přednášku o školní zralosti odborníkem

Spolupracovat s PPP, SPC – jak předcházet poruchám učení, děti s ADHD, vady řeči.


Dále  spolupracovat se Zřizovatelem, cílem je a bude  těsnější spolupráce školy a Zřizovatele, která se neomezí pouze na ekonomickou oblast školy, ale i na oblast poznávací, vzdělávací. Chtít, aby zástupci Zřizovatele poznali mateřskou školu, jeho problematiku, specifika – tím se zapojit  do šíření dobré prestiže předškolních zařízení na veřejnosti : ( Obvodní noviny a prezentace školských zařízení, osobní návštěvy zastupitelů, radních,  na akcích, na které jsou  zváni ..)

 

Spolupráce se ZŠ

Pokračovat v navázané spolupráci se ZŠ v Mladecku. Sledovat první krůčky našich dětí ve škole.  Cílem je dosáhnout toho, aby učitelky 1.tříd viděly práci s dětmi v mateřince, a to zejména pro srovnání forem a metod práce, pro plynulý přechod z mateřské koly k náročnější práci ve škole. A naopak, aby děti
a učitelky z mateřské školy viděly návaznost v 1.třídě.

 

Výňatek ze ŠVP, celý naleznete v šatně dětí v mateřské škole 

 

a zde: ŠVP 2019.doc (279040)